Adresy mailowe

W związku z planowanym na koniec sierpnia Walnym Zebraniem Zarząd ROD „Samo Życie” ponownie prosi działkowców, którzy nie podali jeszcze adresów mailowych, a je posiadają o kontakt celem wypełnienia zgody na korespondencję mailową, co umożliwia wysyłanie zaproszeń na walne zebranie. Zgodę można wypełnić w biurze zarządu lub wydrukować podpisać i Dowiedz się więcej…

Opłaty ogrodowe – termin do 30.06.2021

Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2021r. w regulaminowym terminie płatności tj. 30.06.2021r. o jak najszybsze wpłaty. W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz Dowiedz się więcej…

Opłaty za prąd

Uwaga !!! Zgodnie z § 5 Umowy na korzystanie z energii elektrycznej. Działki na których nie została uiszczona opłata z tytułu zużytej energii i opłata energetyczna po 14 dniach od wyznaczonego terminu płatności, zostanie odcięty dostęp do energii elektrycznej. W przypadku odcięcia energii elektrycznej z ww. przyczyn ponowne podłączenie działki Dowiedz się więcej…

Kompostownik na każdej działce w ROD !

Zarząd ROD SAMO ŻYCIE przypomina o obowiązku kompostowania, co w znacznej mierze przyczyni się do zmniejszenia ilości wyrzucanych odpadów a zgodnie z § 42 pkt.3 regulaminu ROD: Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. Poniżej informacja na ten temat z ostatniego biuletynu Dowiedz się więcej…