Opłaty za prąd

Opublikowane przez administrator w dniu

Uwaga !!!

Zgodnie z § 5 Umowy na korzystanie z energii elektrycznej. Działki na których nie została uiszczona opłata z tytułu zużytej energii i opłata energetyczna po 14 dniach od wyznaczonego terminu płatności, zostanie odcięty dostęp do energii elektrycznej.

W przypadku odcięcia energii elektrycznej z ww. przyczyn ponowne podłączenie działki do sieci wymaga uiszczenia opłaty ustalonej przez Zarząd ROD w wysokości 10 zł.

Jednocześnie zarząd jest zobligowany do naliczenia ustawowych odsetek od wszystkich wpłat po terminie oraz wysłania not odsetkowych które, będą wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zgodnie z § 20 ust. 2 Regulaminu ROD

Kategorie: Opłaty