Opłaty ogrodowe – termin do 30.06.2021

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2021r. w regulaminowym terminie płatności tj. 30.06.2021r. o jak najszybsze wpłaty.

W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz wezwać na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności. Pisemne wezwanie, doręcza się działkowcowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.

Jednocześnie zaleganie z płatnością za energię elektryczną zgodnie z § 5 obowiązującej umowy będzie skutkowało wyłączeniem prądu na działce. Ponowne podłączenie będzie wymagało uiszczenia opłaty.

Kategorie: Opłaty