Walne zebranie sprawozdawcze za 2019 i 2020 rok.

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd ROD „SAMO ŻYCIE” zaprasza na 
Walne zebranie sprawozdawcze za 2019 i 2020 rok.

Zebranie odbędzie się w dniu: 28-08-2021r.

w ROD „Samo Życie” ul Chociebuska Wrocław teren Działki nr 111 (przy bramie od ulicy Nowodworskiej)

W I terminie godz. 09:30

W II terminie godz. 10:00

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

– 14-08-2021 w godzinach od: 10:00 do: 13:00

– 17-08-2021 w godzinach od: 16:00 do: 19:00

w Biurze Zarządu ROD „Samo Życie” Działka nr 207

Zaproszenie w pliku pdf PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
13.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
13.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
13.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
13.4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
13.5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
13.6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r.
14. Projekt planu pracy na 2021 r.
15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
16. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD
17. Dyskusja.
18. Zatwierdzenie kooptacji członka do składu organu ROD.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
19.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
19.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
19.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
19.4. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
19.5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad

Kategorie: Informacje