Społeczna Służba Instruktorska w ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

W związku z pismem Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 12.05.2023r. w sprawie podjęcia działań w celu wyraźnego reaktywowania społecznej służby instruktorskiej.

Zarząd zwraca się z prośba o kontakt osób chętnych na stanowisko Instruktorów SSI w naszym ROD.

W tym celu planowane są szkolenia kandydatów na instruktorów SSI. które prowadzić będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz instruktorzy, a także członkowie Okręgowego Zarządu. Przeszkoleni instruktorzy ROD powinni opracować program działania mający na celu pomoc i wsparcie działkowców w prawidłowym zagospodarowaniu działki.

Potrzeba reaktywowania i powołania nowej, licznej grupy instruktorów wynika z faktu stwierdzonych wielu nieprawidłowości w zagospodarowaniu działek polegających m. in. na niezgodnym z przepisami Regulaminu ROD posadowieniu altan, dokonywaniu nasadzeń drzew i krzewów, braku modernizacji istniejącego drzewostanu owocowego, braku dbałości o stan środowiska ogrodowego, a zwłaszcza w zakresie zarówno utrzymywania porządku na działce jak i na terenach ogólnych, głównie w miejscach składowania odpadów. W związku z tym instruktorzy ROD muszą obowiązkowo uczestniczyć w komisjach przeglądowych działek i w protokołach wskazywać i opisywać nieprawidłowości i zaniedbania na działkach w tym brak obowiązkowego kompostownika i przedkładać Zarządowi ROD wnioski do podejmowania decyzji zgodnie z art. 36 ust. 1, ust.3 pkt. 1 ustawy o ROD i §85 ust. 1 pkt. 1 Statutu PZD.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 09.06.2023r. na maila rodsamozyciewroclaw@pzd.pl, lub osobiście podczas dyżurów w 1 i 3 czwartek miesiąca w godzinach 17.00-18.00.

Kategorie: Informacje