Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

  • 1) Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Samo Życie” we Wrocławiu przy ul. Chociebuskiej , , email: rodswamozycie@gmail.com;
  • 2) Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fe RODO i obejmuje teren przy budynku biurowym, administracyjnym, pojemniki i miejsca przeznaczone do składowania odpadów zielonych, bramy i aleje ogrodowe;
  • 3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku;
  • 4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  • 5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • 6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni;
  • 7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; – sprostowania (poprawiania) swoich danych; – do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; – do ograniczenia przetwarzania danych; – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; – do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.
  • 8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
  • 9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD.
  • 10) Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.