Podłączenie prądu na działce w ROD „Samo Życie”

W związku z doprowadzeniem energii elektrycznej do naszego Ogrodu, rozpoczęliśmy proces zawierania umów na dostawę prądu z działkowcami, którzy wyrażą chęć podłączenia działki do sieci elektrycznej ROD.

W pierwszej kolejności działkowiec zgłasza się do zarządu ROD celem podpisania Umowy na korzystanie z energii elektrycznej w ROD Samo Życie.

W ogrodzie została wykonana sieć elektryczna składająca się z trzech rozdzielnic głównych oraz 15 szafek licznikowych do których podłączonych jest 206 działek o mocy umownej 2kW.

Do każdej działki która przystąpiła do elektryfikacji ogrodu z godnie z umową doprowadzono i zakopano przed nią zapas kabla, który umożliwia podłączenie konkretnej działki do sieci elektrycznej. Instalacja od szafki podlicznikowej do działki i na działce stanowi własność użytkownika działki.

Przypominamy, że podłączeń kabla elektrycznego i rozdzielnicy w altanie może dokonywać wyłącznie elektryk posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne min. E1 w zakresie montażu instalacji elektrycznych. Samodzielne instalowanie przez osoby nie posiadające w/w uprawnień jest niedopuszczalne i grozi porażeniem prądem elektrycznym. Elektrycy, którzy na zlecenie działkowca będą montować rozdzielnicę w altanach muszą wcześniej zgłosić się do Zarządu ROD, aby zapoznać się z warunkami przyłączenia i przedłożyć kopie posiadanych uprawnień.

Rozdzielnica w altanie musi posiadać poniższe zabezpieczenia:

1. wyłącznik różnicowo-prądowy jednofazowy (prąd różnicowy: 30mA)

2. wyłącznik nadprądowy typu B 10A (zabroniony montaż wyłączników wyższym prądzie wyłączającym)

Zasilanie działki energią elektryczną może nastąpić dopiero po przeglądzie i odbiorze oraz sporządzeniu protokołu przez upoważnionego lub zaakceptowanego przez Zarząd ROD elektryka.

Zlecenie przez działkowca wykonania pomiaru/odbioru przez innego elektryka bez uzyskania zgody jest niedopuszczalne, gdyż wymaga dostępu do szafek licznikowych.