Relacja z Walnego Zebrania 2021.

Opublikowane przez administrator w dniu

W dniu 28.08.2021 na terenie ROD Samo Życie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 i 2020 rok.

Walne Zebranie otworzył Prezes ROD Samo Życie Pan Andrzej Wysowski przedstawił reprezentanta Okręgu PZD Pana Bogusława Kmieciaka i zaproponował na przewodniczącego Walnego Zebrania Pana Lucjana Wielocha, który został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie wybrano prezydium, protokolantów, zatwierdzono regulamin i porządek obrad, wybrano komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.

Komisja Mandatowa stwierdziła 82 członków na 269 co zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uznaje walne zebranie prawomocnym.

Pan Prezes Andrzej Wysowski przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu oraz finansowe ROD za 2019r. i 2020r.

Pan Jerzy Gołębiowski przedstawił sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD Samo Życie za 2019r. i 2020r. oraz ocenę sprawozdań Zarządu ROD z 2019r. i 2020r.

Następnie Pan Prezes Andrzej Wysowski przedstawił projekt planu pracy oraz preliminarza finansowego (plan wydatków) na 2021r.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił do zatwierdzenia uchwały dotyczące: opłat ogrodowych, opłaty za wywóz śmieci, wysokości opłaty energetycznej, wysokości opłaty za ponowne włączenie energii na działce. Następnie Przewodniczący przedstawił do zatwierdzenia uchwałę dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa biura ROD Samo Życie wraz z przyłączem i wyposażeniem”.

Pan Prezes poinformował, że do budowy Biura zobowiązują nas przepisy RODO mówiące o przechowywaniu danych osobowych, oraz iż budynek biura (35 m2) w stanie deweloperskim bezpłatnie wybuduje nam firma deweloperska w zamian za dzierżawę pasa granicznego z placem budowy. więc koszty jakie poniesiemy będą związane z wykończeniem budynku oraz z podłączeniem wody, (ścieków) i prądu.

Dzięki staraniom Pana Prezesa otrzymamy również dofinansowanie do budowy Biura z okręgu PZD.

Na koniec Walnego Zebrania głos mogli zabrać członkowie ROD Samo Życie przybyli na zebranie.

– Zofia M. proponowała wstrzymanie opłaty za ponowne włączenie prądu.

– Marian S.  dyskutował na temat wysokości opłaty za śmieci.

– Zofia M.  o obowiązku opłaty 200 zł na fundusz rozwoju.

– Wiesław M.  zgłosił problem zaniedbanej działki

– Andrzej B. zgłosił problem zaniedbanej działki (dz. Nr.58 – dołączył zdjęcia).

– Zofia M. problem wyprowadzania psów bez smyczy propozycja uchwały.

– Andrzej B. problem parkowania obcych pojazdów od strony Chociebuskiej

Przewodniczący o godz. 12.00 ogłosił zamknięcie zebrania.

Podsumowanie Zebrania.

Zebranie odbyło się w dobrej atmosferze wszystkie przedstawione uchwały zostały przyjęte.

W dyskusji poruszono sprawę psów, które są wyprowadzane bez smyczy na teren ROD i w wielu miejscach zanieczyszczają alejki padła propozycja podjęcia uchwały w tej sprawie, lecz przedstawiciel OPZD stwierdził, iż jest punkt w regulaminie ROD, który już reguluję tą kwestie i nie ma sensu uchwalać czegoś co już obowiązuje, a problem leży w przestrzeganiu regulaminu przez niektórych działkowców.

Dyskusja na temat śmieci dotyczyła ilości odpadów zielonych wyrzucanych do kontenerów oraz obok nich. W obecnej chwili firma ekosystem podstawiła 2 kontenery 1100l do których należy wrzucać do 40 l tygodniowo na jedną działkę odpadów zielonych zgodnie z opisem na kontenerze. Zarząd prosi również o nieskładowanie odpadów zielonych w workach, które wcześniej były do tego przeznaczone.

Prezes przypominał, że działkowcy, którzy posiadają większe ilości gałęzi mają możliwość przeszkolenia się i wypożyczenia rębaka do gałęzi, który jest w dyspozycji Zarządu, lub mogą wywieźć je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na ul. Michalczyka.

Do właścicieli zaniedbanych działek, którzy nie utrzymują swoich ogrodów w estetycznym stanie, a zarazem utrudniają gospodarowanie swoim sąsiadom będą wysłane wezwania do uporządkowania działki, a jeżeli to nie poskutkuje Zarząd będzie podejmował kolejne kroki jakie ma w swoich kompetencjach.

Skutkiem zatwierdzonych uchwał dotyczących opłat działkowych jest przesunięcie 20 zł z zadania inwestycyjnego na opłatę za śmieci w stosunku do zaliczkowych opłat w 2021r. co nie rodzi skutków finansowych dla działkowców, którzy dokonali już opłaty za 2021r.

Na zebraniu nie brakowało jednak niemiłych docinek ze strony kilku działkowców, na temat budowy biura (że zarząd buduje sobie „pałace” za pieniądze działkowców), wpuszczania starszych osób na teren ROD czy pretensje do Zarządu ROD, że wypełnia swoje obowiązki zgodnie z przepisami (za wysokie koszty wywozu śmieci, opłaty za TOI TOI).

Dyskusje, rozmowy i komentarze zawsze są potrzebne i inspirujące, ale tylko wtedy, gdy przebiegają w miłej i kulturalnej atmosferze. Dlatego wspaniała zabawa po południu na Dniu Działkowca zwieńczyła całodzienne zmagania i wynagrodziła trud działkowcom. A Ci najbardziej pracowici zostali wyróżnieni dyplomem i drobnym upominkiem w dowód uznania od Zarządu ROD Samo Życie.

Kategorie: Informacje