Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych za 2022 rok.

Opublikowane przez administrator w dniu

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych.
Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2022r. o zbliżającym się terminie płatności tj. 30.06.2022r.
Zgodnie z regulaminem w przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz wezwać na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności.
Pisemne wezwanie, doręcza się działkowcowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania w wysokości 9,20 zł obciążają działkowca.

Jednocześnie zaleganie z płatnością za energię elektryczną zgodnie z § 5 obowiązującej umowy będzie skutkowało wyłączeniem prądu na działce. Ponowne podłączenie będzie wymagało uiszczenia opłaty ustalonej uchwałą Walnego Zabrania z dnia 28.08.2022r. w wysokości 10 zł.
Prosimy wszystkich, którzy nie opłacili jeszcze należności o uregulowanie ich do końca miesiąca, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów, oraz niepotrzebnej pracy związanej wysyłką wezwań.