Nadmierne składowanie odpadów w ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 8 maja 2023r. dokonał analizy nadmiernego składowania odpadów i śmieci na terenach wrocławskich ogrodów również w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W wyniku tych kontroli do Okręgowego Zarządu kierowane są pisemne interwencje wraz ze zdjęciami z wnioskiem o pilne uporządkowanie zaśmieconych terenów ogrodu, wywóz odpadów i nie dopuszczanie w przyszłości do ponownego pojawienia się tego niekorzystnego zjawiska.

Przedstawiając powyższe Okręgowy Zarząd prosi o podjęcie w w/w sprawach niezbędnych działań, w tym przeprowadzenia przeglądu stanu zagospodarowania działek, w tym pod kątem posiadania kompostownika ujawniając również działki, które leżą odłogiem, są niezagospodarowane.

Rodzinne ogrody działkowe postrzegane są przez władze Wrocławia jako pożyteczne i społecznie akceptowalne enklawy zieleni miejskiej, a wyżej wymienione niekorzystne zjawiska mogą zepsuć ten dobry odbiór i doprowadzić do zmiany dotychczasowego stanowiska.

Nagromadzenie odpadów i śmieci na terenach ogrodów i wokół kontenerów mogą doprowadzić ponadto do zwiększenia kosztów wywozu odpadów w następnych latach.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca uwagę na konieczność ograniczenia, a wręcz likwidacji wyrzucania do kontenerów wszelkich odpadów zielonych z działek oraz wyraźnego ograniczenia składowania wyciętych drzew i krzewów owocowych, których gałęzie również po ich pocięciu powinny znaleźć się w kompostownikach.

Zwraca się przy tym również uwagę na konieczność wyposażenia każdej działki w kompostownik o czym świadczy §42 Regulaminu ROD.

W tych sprawach należy bezwzględnie stosować procedury określone w art. 36 ust.3 pkt.1 lub pkt.3 Ustawy o ROD i §85 ust.1 pkt 1,2,3 ust.2 i ust.3, ust4 i ust.5 Statutu PZD.

Okręgowy Zarząd informuje, że w przypadku podjęcia przez walne zebranie uchwały będzie dofinansowywał zakładanie monitoringu terenów ogólnych ogrodu oraz bram ogrodowych.

W związku z w/w pismem Zarząd ROD został zobligowany do przeprowadzenia kontroli, która planowana jest w miesiącach czerwcu i lipcu oraz niestety wypowiadania umów dzierżawy działkowej, działkowiczom, którzy nie stosują się do Regulaminu ROD.