Działkowcy mówią stanowcze „NIE” kontrowersyjnym pracom prowadzonym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Opublikowane przez administrator w dniu

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii został opracowany projekt rozporządzenia w sprawie tzw. stref planistycznych. Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje lokalizację ROD wyłącznie w 2 strefach na 13! W obecnym kształcie takie rozwiązanie stworzy możliwość likwidacji nawet 60 % ROD w całej Polsce.

W dniu 24 października 2023 r. w Biurze Okręgu PZD we Wrocławiu odbyła się narada z przedstawicielami blisko 50-ciu zarządów ROD w celu omówienia nowelizacji ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie we wrześniu br. W naradzie udział wzięli przedstawiciele tych ROD, które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław nie są przewidziane jako tereny zielone.

Podczas narady omówiona została ww. ustawa głównie pod kątem tworzenia planów ogólnych, które mają zastąpić obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz omówiono strefy planistyczne, na jakie dzielić będą się tereny gminy, zgodnie z projektem rozporządzenia z przepisami wykonawczymi do ustawy. Informacje przekazane podczas narady miały na celu nakreślenie zarządom rodzinnych ogrodów działkowych zagrożeń, jakie niosą za sobą projektowane zapisy rozporządzenia dotyczące uwzględnienia rodzinnych ogrodów działkowych wyłącznie w dwóch z trzynastu stref planistycznych, a co za tym idzie nieuwzględnienie większości ogrodów w uchwalanych planach miejscowych, co otwiera drogę do ich likwidacji zgodnie z zapisami art. 19 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W ocenie Związku rodzinne ogrody działkowe powinny zostać ujęte we wszystkich 13-tu strefach planistycznych, co dawałoby gwarancję niezakłóconego ich istnienia, i do tego należy dążyć.

W związku z powyższym prowadzący naradę zwrócili się do obecnych przedstawicieli zarządów ROD o kierowanie do Ministra Rozwoju i Technologii stanowisk, w których należy podkreślać m.in. znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczeństwa i ich walory pro środowiskowe oraz apelować o ujęcie ich we wszystkich 13-tu strefach planistycznych.

W naradzie uczestniczył również Prezes Zarządu ROD „Samo Życie”, a na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 Zarząd ROD wyraził również swoje stanowisko, które to zostało przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.

Stanowisko-Zarzadu-ROD

Kategorie: Informacje