Mija termin uiszczania opłat ogrodowych.

Opublikowane przez administrator w dniu

Przypominamy  zgodnie z

§ 9 Regulaminu ROD [Uprawnienia i obowiązki działkowca]

pkt 2.  Działkowiec ma w szczególności obowiązek:

Uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku  opóźnienia – wraz  z obowiązującymi odsetkami ustawowymi.

§ 83 Regulaminu ROD [Opłaty ogrodowe]

Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.

Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.

Działania Zarządu w razie braku wpłaty całości lub części opłaty ogrodowej.

  • Po 7 dniach Zarząd zgodnie z § 20 ust. 2 Regulaminu ROD wysyła wezwanie do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt działkowca (9.80zł).
  • Po 14 dniach Zgodnie z § 5 Umowy na korzystanie z energii elektrycznej. Działki na których nie została uiszczona opłata z tytułu zużytej energii i opłata energetyczna, zostanie odcięty dostęp do energii elektrycznej. W przypadku odcięcia energii elektrycznej z ww. przyczyn ponowne podłączenie działki do sieci wymaga uiszczenia opłaty ustalonej uchwałą Walnego Zebrania w wysokości 30zł.

Jednocześnie zarząd jest zobligowany do naliczenia ustawowych odsetek od wszystkich wpłat po terminie. Odsetki na dzień dzisiejszy wynoszą 12,25% w skali roku.

  • Po 6 miesiącach wysyłane jest ostateczne wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem odbioru z miesięcznym terminem płatności.
  • W przypadku braku dalszej wpłaty wypowiadana jest umowa dzierżawy działkowej.

Prosimy działkowców, którzy nie wpłacili jeszcze opłaty ogrodowej o jak najszybsze uregulowanie płatności, aby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z wysyłką wezwań oraz wyłączeniem prądu.

Kategorie: Opłaty